พันธกิจโรงเรียน

Tabs

พันธกิจ (Mission)

พันธกิจระดับปฐมวัย
1. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่มุ่งเน้นพัฒนาการเด็กปฐมวัยทั้ง ๔ ด้าน อย่างสมดุลและเต็มศักยภาพ
2. พัฒนาครูและบุคลากรด้านการจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการเล่นที่มีจุดหมายอย่างต่อเนื่อง
3. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดสภาพแวดล้อม สื่อ เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ในการพัฒนาเด็กปฐมวัย
4. จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลายซึ่งสอดคล้องกับพัฒนาการทางสมองของเด็กโดยนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและแหล่งเรียนรู้ มาใช้เสริมสร้างพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน และการเรียนรู้ของเด็ก
5. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ครอบครัว และชุมชนในการพัฒนาเด็กปฐมวัย

พันธกิจระดับขั้นพื้นฐาน
1. พัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาร่วมกับชุมชน องค์กร และหน่วยงานอื่นๆ
2. ใช้และพัฒนากระบวนการบริหารการจัดการศึกษา โดยใช้รูปแบบ 5 ฟู่ฟ่า โมเดล
3. จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เต็มตามศักยภาพและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์เป้าหมาย
4. จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัยและรักการออกกำลังกาย มีสุขภาพดี และเสริมสร้างให้ร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง
5. พัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพ และดำรงชีวิตอย่างมีความสุข
6. ส่งเสริมการเรียนการสอนแบบบูรณาการ โดยใช้ แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย เน้นวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
7. ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน เพื่อนำเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
8. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานสถานศึกษา
9. บริหารจัดการด้านงบประมาณอย่างเพียงพอและเป็นระบบเพื่อสนับสนุนให้มีความพร้อมในทุกๆด้าน