กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

Tabs

1. พระราชบัญญัติการศึกษา

    กรุณาคลิก>> 1.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562

    กรุณาคลิก>> 1.2 พระราชบัญญัติการศึกษภาคบังคับ พ.ศ. 2545

    กรุณาคลิก>> 1.3 พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546

    กรุณาคลิก>> 1.4 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562

    กรุณาคลิก>> 1.5 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562

2. พระราชบัญญัติกระทรวงศึกษาธิการ

     กรุณาคลิก>> 2.1 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560

     กรุณาคลิก>> 2.2 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

     กรุณาคลิก>> 2.3 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2550

     กรุณาคลิก>> 2.4 กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561

     กรุณาคลิก>> 2.5 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับฯ ศูนย์การศึกษาพิเศษ

     กรุณาคลิก>> 2.6 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง การกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาฯ พ.ศ. 2550

3. กฏหมายอื่นๆ

     กรุณาคลิก>> 3.1 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2561

     กรุณาคลิก>> 3.2 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561

     กรุณาคลิก>> 3.3 หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน พ.ศ 2561

     กรุณาคลิก>> 3.4 หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมความเสี่ยง พ.ศ. 2562

     กรุณาคลิก>> 3.5 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

     กรุณาคลิก>> 3.6 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนาเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562

     กรุณาคลิก>> 3.7 กฎ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2561

     กรุณาคลิก>> 3.8 กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยอานาจการลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือน พ.ศ. 2561

     กรุณาคลิก>> 3.8 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562