เอกลักษณ์โรงเรียน

Tabs

เอกลักษณ์โรงเรียน


     ระดับปฐมวัย       มีทักษะการสื่อสารเหมาะสมตามวัย


     ระดับขั้นพื้นฐาน    ผู้เรียนมีความรู้และทักษะชีวิต