ประวัติโรงเรียน

Tabs

ประวัติโรงเรียนเวียงแก้ววิทยา

       โรงเรียนเวียงแก้ววิทยา เดิมชื่อโรงเรียนบ้านแม่สะกึ้น ได้สร้างขึ้นเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2500 มีนายน้อย  สวาพิทักษ์ และราษฎรบ้านแม่สะกึ้น  บ้านร่องโบสถ์ จัดสร้างขึ้น ตั้งอยู่ตำบลทุ่งก่อ  อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงราย  มีเนื้อที่ 4 ไร่เศษ  ได้สร้างอาคารเรียนชั่วคราว ต่อมา พ.ศ. 2501 เขตโรงเรียนและหมู่บ้านได้มาอยู่ในเขตการปกครองของตำบลเมืองชุม  อำเภอเวียงชัย ในปัจจุบัน

        ปัจจุบันโรงเรียนเวียงแก้ววิทยา ได้จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 2 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีนักเรียน  155 คน มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 19 คน ข้าราชการ 15 คน ครูอัตราจ้าง 2 คน นักการภารโรง 1 คน และมีเจ้าหน้าที่ธุรการ 1 คน โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนคนปัจจุบัน คือ นายศรีวรรณ ตุ๋ยต๋า