ข้อมูลทั่วไป

Tabs

ข้อมูลทั่วไปโรงเรียนเวียงแก้ววิทยา

           โรงเรียนเวียงแก้ววิทยา ตั้งอยู่เลขที่ 224 หมู่ 1 บ้านดอนแก้ว ตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 57210 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3  มีเนื้อที่ 13 ไร่ 63 ตารางวา 

           สภาพชุมชนโดยรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นชุมชนชนบท ที่มีประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม ได้แก่ ทำนา ทำไร่ เขตบริการของโรงเรียนมีทั้งหมด 5 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านดอนแก้ว หมู่ที่ 1 บ้านเวียงแก้ว หมู่ที่ 2 บ้านเวียงทอง หมู่ที่ 3 บ้านใหม่เจริญ หมู่ที่ 4 และบ้านใหม่เมืองชุม หมู่ที่ 11 รวมประมาณ 788 ครัวเรือน ชีวิตความเป็นอยู่ยากจน ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ประเพณีศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นเป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไป คือ คนพื้นเมืองดั้งเดิม

           สภาพชุมชนโดยรอบโรงเรียน พื้นที่มีลักษณะเป็นที่ราบสูง
           ทิศเหนือ        ติดต่อกับกิ่งอำเภอเวียงเชียงรุ้งและแม่น้ำกก
           ทิศใต้            ติดต่อกับตำบลเวียงชัยและที่ราบลุ่มสำหรับทำนาของชุมชนใกล้เคียง
           ทิศตะวันตก    ติดต่อกับแนวเขาซึ่งเชื่อมติดต่อกับตำบลผางาม
           ทิศตะวันออก  ติดต่อกับตำบลเวียงเหนือ และที่ราบลุ่มแม่น้ำกก

ช่องทางการติด Tel. 053-174163          E-mail : wiangkaew224@gmail.com       Facebook : facebook.com/wiangkaew