ข้อมูลการติดต่อ

Tabs

โรงเรียนเวียงแก้ววิทยา  ที่ตั้ง  224  ตำบลเมืองชุม  อำเภอเวียงชัย  จังหวัดเชียงราย

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1      

โทร   053-174163   โทรสาร  053-174163         

e-mail : wiangkaew224@gmail.com
facebook.com/wiangkaew