วิสัยทัศน์โรงเรียน

Tabs

วิสัยทัศน์ (Vision)

วิสัยทัศน์ระดับปฐมวัย
       โรงเรียนเวียงแก้ววิทยามุ่งพัฒนาเด็กปฐมวัย อายุ ๔-๖ ปี ให้ได้รับการพัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาอย่างมีคุณภาพและต่อเนื่อง ได้รับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้อย่างมีความสุขและเหมาะสมตามวัย มีทักษะชีวิตและปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้อย่างเหมาะสมตามวัย เด็กปฐมวัยมีความพร้อมทางภาษา และทักษะการคิด มีทักษะชีวิต เป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ และสำนึกความเป็นไทย โดยความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา พ่อแม่ ครอบครัว ชุมชน และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็ก


วิสัยทัศน์ระดับขั้นพื้นฐาน
       โรงเรียนเวียงแก้ววิทยาบริหารจัดการศึกษาตามมาตรฐานสถานศึกษา โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ผู้เรียนสุขภาพดี มีคุณธรรม มีทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพ และส่งเสริมด้านภาษานำสู่ประชาคมอาเซียน