Latest News57010107

กศน. รถโมบายเคลื่อนที่ .... จัดกิจกรรมรักการอ่านเพื่อส่งเสริมรักการอ่าน

กิจกรรมรักการอ่านเพื่อส่งเสริมรักการอ่าน ทางโรงเรียนเวียงแก้ววิทยา ขอขอบพระคุณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเวียงชัย ที่ให้ความอนุเคราะห์รถโมบายเคลื่อนที่ จัดกิจกรรมรักการอ่าน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วยการอ่าน และการปลูกฝังให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านให้กับนักเรียนโรงเรียนเวียงแก้วระดับชั้นอนุบาล 2 ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

คลิกเพื่อดาวโหลดไฟล์

Comments

0 Comments