Latest News57010107

โรงเรียนเวียงแก้ววิทยาได้รับความอนุเคราะห์ การพ่นฉีดยาฆ่าเชื้อ Covid - 2019 จากเทศบาลตำบลเมืองชุม

วันที่ 9 พฤษภาคม 2565

       โรงเรียนเวียงแก้ววิทยาขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรี ตำบลเมืองชุม ว่าที่ร้อยตรีชัยยา พลอยแหวน และเจ้าหน้าที่จากเทศบาลที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ การ พ่นฉีดยาฆ่าเชื้อ Covid-2019 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ปกครองนักเรียนและชุมชนก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

คลิกเพื่อดาวโหลดไฟล์

Comments

0 Comments