Latest News57010107

ผลการสอบ NT ป.3 ปีการศึกษา 2564

รายงานผล NT ป.3 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ และขอบคุณครูประจำชั้น ป.3 คุณครูสุกัลยา มีแดนไผ่ และครูประจำวิชาทุกท่านที่ได้มุ่งมั่นในการสอนทำให้ผลการสอบตามที่ตั้งใจ

Comments

0 Comments