Latest News57010107

ร่วมแข่งขันทักษะด้านภาษาไทย ในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2565

          วันที่ 4 กรกฎาคม 2565   โรงเรียนเวียงแก้ววิทยาขอขอบคุณครูสอนวิชาภาษาไทยทุกระดับชั้นที่ได้ร่วมกันฝึกทักษะด้านภาษาไทยให้กับนักเรียนที่เป็นตัวแทนของโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาไทย และขอขอบคุณครูอติตาภรณ์   จันทะรส  เป็นตัวแทนนำนักเรียนและร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินในกิจกรรมการแข่งขันฯ   ตามโครงการรักษ์ภาษาไทย   เนื่องในสัปดาห์ วันภาษาไทยแห่งชาติ   ปี 2565   ของกลุ่มโรงเรียนเวียงชัยเวียงเหนือ   สพป.เชียงราย เขต ณ หอประชุม  โรงเรียนบ้านเมืองชุม  ต.เมืองชุม  อ.เวียงชัย  จ.เชียงราย

             วันที่ 6 กรกฎาคม 2565  ขอขอบคุณครูอติตาภรณ์  จันทะรส ที่ได้นำตัวแทนนักเรียนโรงเรียนเวียงแก้ววิทยา เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ชร.1 ณ โรงเรียนบ้านดู่ (สหราษฎร์พัฒนาคาร)

คลิกเพื่อดาวโหลดไฟล์

Comments

0 Comments