Latest News57010107

โครงการป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรและการป้องกันการดื่มสุราในวัยรุ่น

วันที่ 20 และ 22 เดือน กรกฎาคม 2565 ทางโรงเรียนเวียงแก้ววิทยา .... ขอขอบพระคุณนายกเทศมนตรีตำบลเมืองชุม อ.เวียงชัย จ.เชียงราย ว่าที่ร้อยตรีชัยยา พลอยแหวน ที่ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรและการป้องกันการดื่มสุราในวัยรุ่น และขอขอบพระคุณคณะวิทยากรนำโดย นางกัลยา สังวาลย์ทอง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ, น.ส.ศศินิภา แสนเขือน นักวิชการสาธารณสุข และน.ส.อรชร สุรินทร์ ผู้ประสานกลุ่ม YSDN เวียงชัย ที่ได้มอบความรู้ให้กับนักเรียนโรงเรียนเวียงแก้ววิทยาในครั้งนี้ ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้อีกครั้ง

คลิกเพื่อดาวโหลดไฟล์

Comments

0 Comments