นางอติตาภรณ์ จันทะรส

ครูผู้สอน

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : หญิง
 • วันเกิด : 24/05/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 899558XXXX
 • Facebook : Kru Bin
 • Email : atitaporn24@gmail.com
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : เวียงแก้ววิทยา
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 577
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 091251-04043-1251
 • วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ : ATC ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่