นางสาวทิพย์วรรณ ลางแขก

ครูผู้สอน

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : หญิง
 • วันเกิด : 11/12/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 089954XXXX
 • Facebook : Ae Thipwan
 • Email : thipwan242@gmail.com
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : เวียงแก้ววิทยา
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 1364
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 091291040431291
 • วิทยฐานะ :
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่