นางเยาวรัตน์ ชุมภูจันทร์

ครูผู้สอน

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : หญิง
 • วันเกิด : 30/09/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 098750XXXX
 • Facebook : เยาวรัตน์ ชุมภูจันทร์
 • Email : yaowarat4258@gmail.com
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : เวียงแก้ววิทยา
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 6241
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 092803040432803
 • วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่