สถิตินักเรียน 2565

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 5 12 17 1
ป.2 13 10 23 1
ป.3 15 9 24 1
ป.4 6 7 13 1
ป.5 7 10 17 1
ป.6 8 1 9 1
ม.1 6 3 9 1
ม.2 6 6 12 1
ม.3 11 4 15 1
อ.2 8 6 14 1
อ.3 9 8 17 1
รวม 94 76 170 11

ระดับชั้น ชาย หญิง ทั้งหมด ครูประจำชั้น
ป.1/1 5 12 17 นางพิมาย กันนา
ป.2/1 13 10 23 นางศิริพร ปู่คำ นางสาวเมชญา กิตตินภาพงษ์
ป.3/1 15 9 24 นางสุกัลยา มีแดนไผ่
ป.4/1 6 7 13 นางแสงทัน คำหม้อ
ป.5/1 7 10 17 นางสาวทิพย์วรรณ ลางแขก นายณรงค์ ชุมภูจันทร์
ป.6/1 8 1 9 นางสาวรุ่งพร จิตมะโนวรรณ์ นายวรศักดิ์ ชัยแก่น
ม.1/1 6 3 9 นางพิกุล วรรณโน นางสาวทัศนี กาวิจันทร์
ม.2/1 6 6 12 นางอติตาภรณ์ จันทะรส นางสาวพนิชฎา สุวรรณแปง
ม.3/1 11 4 15 นางรัติยา ศุขมณี นางสาววิชุดา ยืนยงกุล
อ.2/1 8 6 14 นางเยาวรัตน์ ชุมภูจันทร์ นางสาวรวิภา ประสมกล้า
อ.3/1 9 8 17 นางสาวจิรภิญญา มะธุรส นางสาวรวิภา ประสมกล้า
รวม 94 76 170