นางอติตาภรณ์ จันทะรส

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางสาวพนิชฎา สุวรรณแปง

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางแสงทัน คำหม้อ

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางสาวทิพย์วรรณ ลางแขก

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางศิริพร ปู่คำ

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางพิมาย กันนา

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางสุกัลยา มีแดนไผ่

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน