คลังวิชาเรียน[ตามรายวิชาเรียน]

คลังวิชาเรียน[ตามรายวิชาเรียน]

ที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา   ผู้สอน
1 ท11101 ภาษาไทย1 0/2565 นางพิมาย กันนา
2 ท12101 ภาษาไทย2 0/2565 นางศิริพร ปู่คำ
3 ท13101 ภาษาไทย3 0/2565 นางสุกัลยา มีแดนไผ่
4 ท14101 ภาษาไทย4 0/2565 นางแสงทัน คำหม้อ
5 ท15101 ภาษาไทย5 0/2565 นางอติตาภรณ์ จันทะรส
6 ค15101 คณิตศาสตร์5 0/2565 นางสาวทิพย์วรรณ ลางแขก
7 ค16101 คณิตศาสตร์6 0/2565 นางสาวพนิชฎา สุวรรณแปง
8 ว14101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี4 0/2565 นางรัติยา ศุขมณี
9 ว15101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี5 0/2565 นางรัติยา ศุขมณี
10 ว16101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโนโลยี6 0/2565 นางรัติยา ศุขมณี
11 อ15101 ภาษาอังกฤษ5 0/2565 นางพิกุล วรรณโน
12 อ16101 ภาษาอังกฤษ6 0/2565 นางพิกุล วรรณโน
13 ค21101 คณิตศาสตร์ 1/2565 นางสาวพนิชฎา สุวรรณแปง
14 ว21103 วิทยาการคำนวณ 1/2565 นางสาวรุ่งพร จิตมะโนวรรณ์
15 จ16201 ภาษาจีน6 0/2565 นางสาววิชุดา ยืนยงกุล
16 พ21101 สุขศึกษาและพลศึกษา 1/2565 นายณรงค์ ชุมภูจันทร์
17 ง21101 การงานพื้นฐานอาชีพ 1/2565 นางพิกุล วรรณโน
18 ค23101 คณิตศาสตร์5 1/2565 นางสาวพนิชฎา สุวรรณแปง
19 ค22101 คณิตศาสตร์3 1/2565 นางสาวพนิชฎา สุวรรณแปง
20 อ21101 ภาษาอังกฤษ 1/2565 นางพิกุล วรรณโน
21 ว22101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี3 1/2565 นางรัติยา ศุขมณี
22 ว23101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี5 1/2565 นางรัติยา ศุขมณี
23 อ21204 ภาษาจีนเสริม 2 1/2565 นางสาววิชุดา ยืนยงกุล
24 ส23103 ประวัติศาสตร์5 1/2565 นางสาวพนิชฎา สุวรรณแปง
25 ส22103 ประวัติศาสตร์3 1/2565 นางสาวพนิชฎา สุวรรณแปง
26 ว21102 วิทยาศาสตร์ 2/2565 นางรัติยา ศุขมณี
27 ง22101 การงานอาชีพ3 1/2565 นางสาวพนิชฎา สุวรรณแปง
28 พ21102 สุขศึกษาและพลศึกษา 2/2565 นายณรงค์ ชุมภูจันทร์
29 ว23102 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี6 2/2565 นางรัติยา ศุขมณี
30 ว22102 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี4 2/2565 นางรัติยา ศุขมณี
31 อ23102 ภาษาอังกฤษ6 2/2565 นางพิกุล วรรณโน
32 ก27296 แนะแนว1 1/2565 นางพิกุล วรรณโน
33 ก27435 ลูกเสือ/เนตรนารี1 1/2565 นางพิกุล วรรณโน
34 ก27514 ชุมนุม1 1/2565 นางพิกุล วรรณโน